Nota prawna

Kontynuując przeglądanie tej Strony internetowej, akceptujesz bez zastrzeżeń następujące postanowienia i warunki jej użytkowania. Wersja warunków użytkowania, która jest aktualnie dostępna online, jest jedyną, która może być egzekwowana przez cały okres korzystania ze Strony internetowej i do czasu zastąpienia jej przez nową wersję.

Artykuł 1 – Nota prawna

 • Strona internetowa (zwana dalej „Stroną”):

GSE Intégration

 • Administrator (zwany dalej „Administratorem”):

Firma GSE Intégration, uproszczona spółka akcyjna o kapitale 330 200 Euro, z siedzibą przy 5-9 rue Morand w Saint Ouen (93400) we Francji, zarejestrowana w Bobigny Trade and Companies Register (rejestrze handlowym spółek w Bobigny) pod numerem 508 676 053.

GSE Intégration korzysta z usług hostingu oferowanych przez firmę OVH z siedzibą przy 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix we Francji

 • Host (zwany dalej „Hostem”):

Artykuł 2 – Zawartość strony

Wszystkie znaki towarowe, fotografie, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy (animowane lub nie), sekwencje wideo, dźwięki, jak również wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być używane do obsługi tej strony, a bardziej ogólnie wszystkie elementy reprodukowane lub używane na tej Stronie są chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej.

Stanowią one pełną i całkowitą własność Administratora lub jego partnerów. Wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja, w jakiejkolwiek formie, całości lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, są surowo zabronione. Fakt, że Administrator nie wszczyna postępowania, gdy tylko dowie się o takim nieuprawnionym użyciu, nie oznacza akceptacji takiego użycia i rezygnacji z postępowania przeciwko użytkownikowi.

Artykuł 3 – Zarządzanie stroną

W celu właściwego zarządzania Stroną internetową Administrator może w każdej chwili:

 • zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części Strony, zastrzec dostęp do Strony lub do niektórych jej części dla określonej kategorii użytkowników Internetu;
 • usunąć wszelkie informacje, które mogą zakłócić działanie Strony lub które mogą naruszyć prawo krajowe lub międzynarodowe;
 • zawiesić Stronę w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Artykuł 4 – Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii, usterki, trudności lub przerw w działaniu, uniemożliwiających dostęp do Strony lub do jednej z jej funkcji.

Za materiały łączące się z tą Stroną, z których korzystasz, ponosisz całkowitą odpowiedzialność.  Użytkownik musi podjąć wszelkie stosowne środki w celu ochrony swojego sprzętu i swoich danych, w szczególności przed atakami wirusów za pośrednictwem Internetu. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za strony i dane, które przegląda.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku postępowania sądowego przeciwko Tobie:

 • w związku z korzystaniem ze Strony lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez Internet;
 • w wyniku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych warunków ogólnych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Tobie, osobom trzecim i/lub Twojemu sprzętowi w wyniku Twojego połączenia ze Stroną lub korzystania z niej, a Ty zrzekasz się wszelkich działań przeciwko Administratorowi w związku z tym.

Jeżeli w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Administrator zostanie objęty postępowaniem sądowym lub polubownym, może on wystąpić przeciwko Tobie w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie szkody, kwoty, wyroki i koszty, które mogą wyniknąć z tego postępowania.

Artykuł 5 – Linki hipertekstowe

Instalowanie przez użytkowników jakichkolwiek linków hipertekstowych do całości lub części Strony wymaga autoryzacji Wydawcy. Każdy link musi zostać usunięty na zwykłe żądanie Wydawcy. Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linków do innych stron nie są publikowane przez Administratora. Administrator nie ma prawa do treści stron, do których odsyłają linki.

Artykuł 6 – Gromadzenie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są gromadzone przez GSE Intégration. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów właściwych określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe, które mogą być gromadzone na Stronie internetowej są wykorzystywane głównie przez Administratora do zarządzania relacjami z Tobą, a jeśli to konieczne, do realizacji Twojego zamówień.

Gromadzone dane osobowe są następujące:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Artykuł 7 – Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia danych użytkownika

Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do danych osobowych, Użytkownicy mają następujące prawa:

 

 • prawo dostępu: mogą skorzystać z prawa dostępu, w celu poznania dotyczących ich danych osobowych, pisząc na adres e-mail podany poniżej. W tym przypadku, przed skorzystaniem z tego prawa, Portal może zażądać dowodu tożsamości użytkownika w celu sprawdzenia jego prawidłowości;
 • prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe przechowywane przez Portal są niedokładne, użytkownik może zażądać aktualizacji informacji;
 • prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą zwrócić się do Portalu o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z założeniami określonymi w RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych zgodnie z założeniami przewidzianymi w RODO;
 • prawo do przenoszenia danych: mogą oni zażądać, aby Portal przekazał im dane osobowe, które podali, w celu przekazania ich do nowego Portalu.

 

Z tego prawa można skorzystać, kontaktując się z nami pod następującym adresem: contact@gseintegration.fr

Do wszystkich wniosków należy dołączyć kserokopię ważnego dokumentu tożsamości podpisanego przez wnioskodawcę oraz podać adres, pod którym Administrator może się z nim skontaktować. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeśli wymaga tego złożoność wniosku i/lub liczba wniosków. Zalecamy, aby przed złożeniem skargi do CNIL skontaktować się najpierw z nami, ponieważ jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu rozwiązania Twojego problemu.

Artykuł 8 – Wykorzystanie danych

Dane osobowe zebrane od użytkowników są przeznaczone do świadczenia usług Portalu, ich ulepszania i utrzymywania bezpiecznego środowiska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy pomiędzy użytkownikiem a Portalem. Bardziej szczegółowo, dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

 • dostępu i korzystania z Portalu przez użytkownika;
 • zarządzania funkcjonowaniem i optymalizacją Portalu;
 • realizacji wsparcia dla Użytkownika;
 • weryfikacji, identyfikacji i uwierzytelniania danych przekazywanych przez Użytkownika;
 • personalizacji usług poprzez wyświetlanie reklam zgodnie z historią przeglądania i preferencjami użytkownika;
 • zapobieganiu i wykrywaniu oszustw, złośliwego oprogramowania oraz zarządzania incydentami bezpieczeństwa;
 • zarządzania ewentualnymi sporami z Użytkownikami;
 • wysyłania informacji handlowych i reklamowych, zgodnie z preferencjami Użytkownika.

Artykuł 9 – Polityka przechowywania danych

Portal przechowuje dane użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia usług lub pomocy użytkownikowi. W uzasadnionym zakresie niezbędnym lub wymaganym do spełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków, możemy również zachować niektóre informacje o Użytkowniku, nawet jeśli nie są one już potrzebne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

Artykuł 10 – Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:

 • gdy Użytkownik publikuje, w wolnych obszarach komentarzy na Portalu, informacje dostępne publicznie;

 

 • gdy Użytkownik publikuje w strefie wolnych komentarzy na Portalu informacje dostępne publicznie;
 • gdy Użytkownik upoważnia Stronę internetową podmiotu trzeciego do dostępu do swoich danych;
 • gdy Portal korzysta z usług dostawców usług w celu zapewnienia wsparcia dla Użytkowników, usług reklamowych i usług płatniczych. Usługodawcy ci mają ograniczony dostęp do danych Użytkownika w celu świadczenia tych usług i są zobowiązani umową do korzystania z nich zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
 • jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Portal może przekazywać dane w celu dochodzenia roszczeń wobec Portalu oraz w celu zastosowania się do postępowań administracyjnych i sądowych.

Artykuł 11 – Pliki cookies

W stosownych przypadkach, za zgodą Użytkownika, na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać umieszczone pliki „cookies” Administratora Storny i/lub podmiotów trzecich. W takim przypadku, podczas pierwszej nawigacji na tej Stronie, pojawi się baner objaśniający użycie „cookies”. Przed kontynuowaniem nawigacji Użytkownik i/lub osoba zainteresowana będą musieli zaakceptować lub odrzucić użycie wyżej wymienionych plików „cookies”. Wyrażona zgoda będzie ważna przez okres trzynastu miesięcy. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania jej w każdej chwili.

Artykuł 12 – Fotografie i przedstawienie produktów

Zdjęcia produktów towarzyszące ich opisowi, nie są umowne i nie angażują Wydawcy.

Artykuł 13 – Prawo właściwe

Niniejsze warunki korzystania ze Strony podlegają prawu francuskiemu i podlegają kompetencji sądów siedziby Administratora, z zastrzeżeniem szczególnego przypisania kompetencji wynikającego z tekstu ustawy lub szczególnego rozporządzenia.

Artykuł 14 – Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji na temat produktów prezentowanych na Stronie lub dotyczących samej Strony, można wysłać wiadomość na adres: contact@gseintegration.fr